pašaudyti

pašaudyti
pašáudyti 1. intr. Rtr, kiek šaudyti: Einame pašáudyti į taikinį 1. Eikim į paupę pašáudyt – katras geriau pataikysim Ėr. | prk.: Ji ieškojo progos pašáudyti į jo tuščią savimylą NdŽ. | refl. Ser, NdŽ, : Pasišáudė atsitraukdamas prūsas ir nuė[jo] į Vokietiją Kbr. Trumpai pasišaudęs, priešas vis dar traukėsi .mokėti šaudyti: Ar jau pašáudai iš puštalieto? Ds. 2. tr. pamedžioti: Medžiotojas nuėjo į mišką pašáudyti žvėrių NdŽ. Mėgdavo anas ir pašáudyt, ir ant ežero pasėdėt Lb. Tu gi šaulys, nueini į apušrotą kovarnių rudeniop pašaudyti Vaižg. 3. tr. GrvT109, Kls nušauti, peršauti, iššaudyti: Daug žmonių pašáudė Žrm. Išlipė ir pradėj[o] šaudyt, pašáudė (peršovė) abu Str. Visas tris bobas pašáudė, o vaikus paliko Dsn. Kiek jie žmonių pašáudė nekaltai! Grv. Aš juos (girtuoklius) pašáudytau, jei valdžia būtau Dg. Kiek jų (arklių) pašáudė, kap karas buvo! Eiš. Dabar pašáudžia vilkus Ad. Strielčiau, strielčiau, kam tu vilko vaikus pašaudei? LTR(Šlčn). 4. refl. žr. sušaudyti 3 (refl.): Kap lietuviai buvo užeję, su lenkais pasišáudė Mrc. 5. tr. nutrenkti, numušti: Tik kad juos perūnas pašáudyt, kap anys ryja itą arielką! Dv. 6. tr. sugriauti, susprogdinti: Minom visus tiltus pašáudė Dsn. 7. tr. papliekti, padaužyti: Pašáudei iš votago tą šatoną (nenustygstančią karvę) Krš. 8. intr. išduoti pyškantį garsą: Na ką, gal eisime šampanu pašaudyti? P.Vaičiūn. 9. tr. pakaišioti į krosnį: Ar padėt pašáudyt ragaišį? Ėr. Tamsta kepaluok, o aš pašáudysu Užv. 10. tr. audžiant įmaišyti kitos spalvos siūlą: Būdavo, žibuliais pašáudytus andarokus audžiam Rdm. 11. tr. audžiant padaryti prošūvą, proretą: Pašáudytas, arba prošūvotas, audeklas Šts. | refl.: Neparspyrė audėja pakojų, ir pasišaudė milas Trš. 12. intr. šen ir ten palakstyti, paskraidyti: Pašáudyk po turgų – mažgi ir rasi tuos pijokus Ktk. Kregždės pašáudė, pašáudė NdŽ. 13. intr. parbėgti: Pašáudė karvės numie begyliuodamos Lnk. 14. tr. šnek. godžiai, greitomis užvalgyti: Pašaudėm košės po bliūdalį, dabar galiam stumties (laukti pietų) Šts. | refl. NdŽ.
◊ žõdžiais (pastabomìs) pašáudyti (pasišáudyti) užgauliai, įgeliančiai pa(si)kalbėti: Jos geroką valandą mandagiomis pastabomìs pasišáudė NdŽ. Ką aštriais žõdžiais pašáudyti NdŽ.
žvil̃gsniais pašáudyti viliojamai ar piktai pažvilgčioti: Apolonija mėgdavo užustalėje meiliai pašaudyti į Leoną savo žvilgsniais . Patylėję ponai dar vienas kitam reikšmingai pažvelgė į akis, paskui pašaudė nejaukiais žvilgsniais į Donato pusę Pt.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pašaudyti — pašáudyti vksm. Pi̇̀rmą kar̃tą pašáudžiau iš ti̇̀kro lañko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nušaudyti — 1. tr. Š, NdŽ, KŽ, Ms šaunant daug nukauti: Daug žmonių yr nušaudę par karą Trg. Arklių grabės nušaudytų priverstos [fronte] Erž. Kap partizanai buvo, tai nušaudė Rod. |refl. tr.: Aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę, varnų ben kelias išsikept… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvilinti — pasvìlinti KŽ 1. tr. K, NdŽ truputį svilinti (ppr. papjautą gyvulį ar paukštį): Apjuodės, kap pasvìlinsi žąsį Dglš. In šakalio verk, pasvìlinsi [vištą] Klt. Ana paema kumštelį šiaudų, pasvìlina tas blusas Krp. ^ Lakstė kaip pasvilintas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaudinėti — 1. NdŽ dem. pašaudyti 1. 2. M, KŽ iter. dem. pašauti 1. 3. dem. pašaudyti 10: Pašaudinėja ar bovelna, arba siūliuku lininiu [marškas] Dg. 4. tr. prk. mėtyti priekaištus, užgaulius žodžius: Duktė vis motyną pašaudinė[ja] DūnŽ. šaudinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasprogdinti — pasprogdi̇̀nti vksm. Berniùkai nóri pakovóti, pašáudyti, pasprogdi̇̀nti, o mergáitėms labiaũ patiñka ramesni̇̀ užsiėmi̇̀mai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cielius — 2 ×ciẽlius (l. cel, brus. цэль) sm. (2) 1. DP50, R249, K taikinys: Einam pašaudyti į ciẽlių Užv. Pakliuvo ciẽliun OZ13. Šaudyk į ciẽlių J. 2. taikiklis: Besižaimodamas gali nudaužti šautuvo cielių Grg. 3. Mž416 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaudyti — Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššaudė DŽ1. Aš iššaudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššaudo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”